/ iStock/Getty Images
Средната брутна месечна работна заплата в Добричка област за месец януари 2019 г. е 898 лв., за февруари - 905 лв. и за март - 933 лева, съобщават от статистическото бюро.
 
Близо 6% е безработицата в област Добрич за първото тримесечие на 2019 година

През първото тримесечие
на 2019 година средната месечна заплата за областта e 912 лв. при 1 208 лв. за страната. В обществения сектор средната месечна заплата е 1 045 лв., а в частния - 861 лева. Средното възнаграждение в областта е по-високо с 14.6% в сравнение със същия период на 2018 година.
 
Най-добре платени са заетите в сферите „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” - 1 864 лв.; „Държавно управление” – 1 195 лв.; „Образование” – 1 124 лв.; „Селско, горско и рибно стопанство” – 1 101 лева.
 
55% е икономически активното население в Добричко

Най-нископлатени
са били наетите лица в икономическите дейности „Административни и спомагателни дейности” - 668 лв.; „Финансови и застрахователни дейности” - 721 лв.; „Строителство” - 736 лв.; „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” - 775 лева.
 
Област Добрич е на 18-о място в страната по размер на средната заплата. Най-високо е заплащането в областите София (столица) - 1 656 лв., София - 1 139 лв., и Стара Загора - 1 134  лв., а най-ниско във Видин - 796 лв., Благоевград - 779 лв. и Кюстендил - 845 лева.