Голям интерес към новата оперативна образователна програма отчетоха от ОИЦ-Добрич
Голям интерес към новата оперативна образователна програма отчетоха от ОИЦ-Добрич / netinfo

Завърши поредицата от информационни дни, които екипът на ОИЦ-Добрич проведе в на територията на Област Добрич. По време на срещите бяха представени двете актуални процедури по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 - „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила"(1) и „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“(2).

Целта на процедурите е подпомагане на ученици и деца от етнически малцинства, и търсещи или получили международна закрила, за да могат те да се изградят като пълноценни граждани и да постигнат успешна професионална, социална и личностна реализация.

Двете процедури до голяма степен са сходни по отношение на допустими дейности, допустими разходи, начин на кандидатстване, уточниха експертите на центъра.

Разликите между двете процедури са в бюджета им, допустими бенефициенти, целеви групи и срокове за подаване на проектните предложения.

Бюджетът по първата процедура е 25 000 000 лева, а по втората бюджета е 10 000 000 лева. Общини, райони на общини, училища съгласно Закона за народната просвета, и юридически лица с нестопанска цел са допустими бенефициенти по първата процедура, а допустими целеви групи са ученици от етнически малцинства, младежи и родители.

Детските градини, общините и юридически лица с нестопанска цел могат да кандидатстват по втората процедура, а целиви групи по нея са деца от етнически малцинства или маргинализирани семейства, родители.

Съществена разлика между двете процедури е, че първата „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила", е с два крайни срока за подаване на проектни предложения – 30.11.2015 г., и 29.04.2016 г., докато по втората процедура „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“, срокът е един и той е до 30.11.2015 г.

Важно за настоящите процедури е наличието на партньорство като задължително условие за допускане на проектните предложения. Кандидатстването ще става изцяло по електронен път, чрез системата ИСУН 2020.

В рамките на информационната седмица, от ОИЦ-Добрич отчетоха висок интерес и посещаемост. Близо 75 човека са посетилите информационните дни по общини, съобщиха от центъра.