Детелина Николова отчете свършеното за 1 година като областен управител
Детелина Николова отчете свършеното за 1 година като областен управител / topnovini.bg

Детелина Николова изготви отчет за първата година от работата си като областен управител.

"През тази година заедно с целия екип от Областна администрация посрещахме предизвикателствата, работихме усърдно и с желание да оползотворяваме възможностите, които се откриват пред бъдещето на нашата област", посочва в отчета областният управител.

С цел подобряване на пътната инфраструктура в региона Николова е поискала през 2017 г. да се осигури финансиране за започнатото и неизградено до момента ново трасе - обход на село Батово, по пътя Добрич- Албена. Тя подчертава, че с изграждането на новото трасе ще се избегне участъкът от пътя с множество завои, които създават предпоставки за пътни произшествия, разстоянието до курорта ще се намали с 2500 м и ще се ограничи до минимум трафикът през село Батово.

В отчета се посочва още, че около 30 км от пътя Варна - Добрич - Кардам ще бъдат рехабилитирани със средства по ОП „Региони в растеж“, като процедурата за избор на изпълнители на ремонтните дейности е пред финализиране. Със съдействието на Николова е осигурено финансиране за ремонти на още 11 участъци от републиканската пътна мрежа.

При осъществяване на контрол за законосъобразността на приетите решенията на Общинските съвети в отчетния период са издадени 13 заповеди за преразглеждане на взетите решения. Върнати за ново обсъждане са по 3 решения на съветниците в Балчик, Добрич, Каварна и община Добричка и едно решение на Общински съвет - Генерал Тошево. Има две оспорени решения пред Върховния административен съд – на съветниците в община Добричка и в Каварна, по които се очаква ВАС да се произнесе.

Областна администрация управлява 271 недвижими имота, от които 12 са публична държавна собственост, а 259 са частна държавна собственост, пише още в отчета.
През изтеклата година е проведен търг за продажба на незастроени имоти – частна държавна собственост на територията на общините Добрич, Добричка, Балчик и Тервел. Продадени са 7 от общо 10 имота в четирите общини.
Предоставен е безвъзмездно за управление на Агенция „Митници“ недвижим имот - частна държавна собственост, представляващ земя - 3 792 кв.м., прилежаща площ на почивна база на Агенция „Митници” в Балчик.

В областна управа се поддържа актуалното състояние на Регистър на имотите - държавна собственост, предоставени за управление на областния управител, Регистър на язовирите, Областна транспортна схема и Регистър на военните паметници, който включва 93 паметника в региона.

През 2016 година Областна администрация - Добрич е кандидатствала с две проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния - България: „Скрининг и превенция на специфични заболявания в женското население в региона на Добрич-Кълъраш“ и Миграцията – трансграничен феномен с въздействие по земя, море и река в еврорегион Констанца (Румъния) и Добрич (България)".

Областната администрация е участвала като партньор и в проектно предложение „Иновативни природосъобразни решения за градска устойчивост и благополучие“ (INASOUL) по Осма рамкова програма на ЕС за изследвания и иновации "Хоризонт 2020".

През отчетния период е извършена огромна по обем работа по подготовката и осъществяването на мащабната национална кампания за отбелязване на 100 години от Първата световна война и участието на България в нея, с акцент върху 100-годишнината на Добричката епопея и освобождението на Добруджа. Детелина Николова е член на Националния комитет за отбелязване на юбилейната годишнина.