283 дка са залесените площи в Добричко през 2016 г.
283 дка са залесените площи в Добричко през 2016 г. / Дарик Добрич

920 дка ще бъдат залесени от Североизточно държавно предприятие през тази есен, информират оттам. Общо 1 135 дка нови гори ще бъдат създадени през 2016 г. от предприятието, което стопанисва държавните горски територии в области Варна, Добрич, Търговище и Шумен.

В рамките на пролетния сезон в горските и ловни стопанства към СИДП бяха залесени 215 дка. В резултат от планираните мероприятия до края на годината ще бъдат засадени 60 000 фиданки - зимен дъб, цер, благун, червен дъб, космат дъб, акация, гледичия, сребролистна липа, планински и полски ясен, топола и др. Така залесяванията през тази година ще бъдат двойно повече спрямо предходната 2015 г., когато обхванаха 642 дка.

Нови гори ще да бъдат създадени и в област Добрич. През тази година залесените площи там ще обхванат 283 дка. Залесителните мероприятия на 260 дка от тях ще приключат през есента, като в това число са 117 дка в ДГС „Генерал Тошево", 74 дка в ДЛС „Тервел" и 69 дка в ДГС „Добрич".

„През тази година се предвиждат и редица дейности по естественото възобновяване на горите, чрез които се запазва генофонда на местните видове и се осигурява подмладяване на старите гори по естествен начин. Чрез тези мероприятия, които ще обхванат 24 000 дка зрели гори на територията на предприятието, се постига и превръщане на издънковите гори в семенни (високостъблени). Планирано е също попълване на култури върху площ от 174 дка", обобщи инж. Веска Стойнева, началник на отдел „Възобновяване и стопанисване на горите" в СИДП. По думите й за 5 200 дка горски култури са набелязани мерки за окопаване на младите фиданки и за премахване на растителността, която ги заглушава. Почвоподготовката, която е задължителна за успешното залесяване, през 2016 г. ще обхване 1 035 дка.