Плановете за „Каптажа” са одобрени
Плановете за „Каптажа” са одобрени / снимка: Дарик Бургас

 

Община Бургас съобщава, че СЪС ЗАПОВЕД №РД-09-69/06.08.2010 г. на ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС са одобрени планът на новообразуваните имоти в М 1:1000 и регистърът към него на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по § 4 ПЗРЗСПЗЗ, за селищно образувание “Каптажа”, землище на с. Изворище, община Бургас, област Бургас.

Планът за новообразуваните имоти е изложен в Техническата служба – гр. Българово. Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересованите лица чрез Областния управител пред Административния съд – Бургас, в 14-дневен срок от обнародването на заповедта в Държавен вестник. Заповедта е обнародвана в Държавен вестник, брой 69 от 03.09.2010 год.