Алексиев с жалба до ВАС за военния санаториум
Алексиев с жалба до ВАС за военния санаториум / община Поморие

Кметът на Поморие Иван Алексиев внесе жалба във Върховния административен съд с искане за отмяна Решение на МС за прехвърляне на БДПЛР „Свети Георги" в капитала на „МБПЛР - Вита" ЕООД - Велинград.

Алексиев на мнение, че имотът с прилежащите му терени трябва да попадне в забранителния списък за продажба на държавни активи. Само така ще се гарантира запазването на публичния характер на имота, независимо от начина му на управление - от държавата или от общината.

Основният мотив за обжалване на решението е, че не трябва да се допуска статутът на земята да бъде променен от публична държавна в частна държавна собственост, защото това е в разрез с волята на дарителя - Община Поморие, като наследник на Анхиалска община.

Кметът Алексиев предлага няколко варианта за управлението на БДПЛР „Свети Георги" - гр. Поморие, а именно:

Да бъде прехвърлен в активите на Община Поморие, като публична общинска собственост, съгл. Решение № 430/13.12.2016 г. на Общински съвет Поморие
Да остане в активите на Военномедицинска академия (ВМА), като публична държавна собственост, но със самостоятелно управление на второстепенен разпоредител с бюджетни средства.
Да премине към системите на "Профилактика, рехабилитация и отдих" /ПРО/ ЕАД, към Министерството на труда и социалната политика.
Да премине към Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело", към Министерството на отбраната.

Така направените предложения са изпратени до министър-председателя в оставка.