/ Община Банско
На редовното си заседание Общински съвет-Банско даде съгласие за награждаването на ски ветерана от Банско Чавдар Рахов. Той е един от доайените на ски спорта в България, а поводът за предложението на кмета Георги Икономов бе честването на 50 годишнината от първото ски рали „Пирин” през 1968 година.
 
Близо 870 000 лева са събраните средства от туристически данък в Банско

Местният парламент одобри нови Общински правила за таксиметровия превоз, с които да се подобри реда за предоставяне на лицензи на превозвачите. Въвежда се принципа на състезателното начало, като при крайната оценка на подадените заявления се взима предвид вида и възрастта на автомобилите.
 
Приета бе също Наредба за реда и условията за провеждане на търгове и конкурси за сключване на сделки по придобиване, управление и разпореждане със собствеността на Община Банско.

Британското консулство на среща в Банско по време на активния сезон

Новият нормативен акт е приведен в съответствие с националното законодателство, като е регламентиран ред, по който да се провеждат търгове на общински имоти, предоставяни за управление на училища, детски градини и обслужващи звена.
 

Актуализиран план за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници на община Банско за периода 2019-2025 година бе гласуван от съветниците. Допълненията включват изпълнението на конкретни мерки и проекти за енергийна ефективност на общинския сграден фонд и уличното осветление. Анализиран е потенциалът на района за използването на възобновяемите енергийни източници, като е отчетено, че общият процент на енергия от тях е 63 %.

Прогнозират 5% ръст за зимния туристически сезон

Това отличава Банско от останалите общини като използваща най-висок дял на тази енергия, потребявана в сградите общинска собственост. Високият дял се дължи на изградената и управлявана в момента от Община Банско отоплителна централа, използваща отпадъчна дървесна биомаса.
 
Отчетена бе Годишната програма за управление и разпореждане с общинските имоти за изминалата година, и бе одобрена новата за 2019 година.