Басейнова дирекция отказа на 118  ВЕЦ-а
Басейнова дирекция отказа на 118 ВЕЦ-а / netinfo
118 отказа за издаване на разрешителни за водоползване за производство на електроенергия чрез ВЕЦ е издала Басейнова дирекция – Благоевград от основаването си през 2003 година до сега. Отказите са за недостатъчни водни количества в реките, технически неиздържани проекти и конфликт на интереси.

За да издаде разрешително, дирекцията взима предвид приоритетите при водоползването, определени от Закона за водите, а именно - осигуряване на вода за питейно-битовото водоснабдяване, напояване, ползването с балнеологични цели, както и производство на електроенергия и добив на инертни материали.

При започване на процедурата в съответната община се оповестява инвестиционното намерение, след което на място в едномесечен срок се приемат възражения, с които Басейновата дирекция се съобразява при издаване на разрешително или решение за отказ.