/ МОСВ
Две нови защитени територии са обявени в териториалния обхват на РИОСВ-Смолян.

Това са природна забележителност „Конската глава“ в землището на село Митовска, община Мадан и защитена местност „Съдилището“ в землището  на село Пловдивци, община Рудозем, които стават защитени със заповеди на министъра на околната среда и водите от края на октомври, съобщиха от МОСВ.

Нова защитена местност ще опазва редки растения край Басарбово

Защитените територии опазват местообитания на защитени, редки и застрашени растителни и животински видове като Родопски крем (Lilium rhodopaeum), Йорданова камбанка (Campanula jordanovii), Червен аполон (Parnassius apollo) и Глухар (Tetrao urograllus), уникално скално образувание и гнездо на Черен щъркел (Ciconia nigra).

В границите им се предоставят възможности за реакреация и туризъм, но се забраняват дейности, водещи до промяна на ландшафта и местообитанията като строителство, прокарване на нови пътища, сечи на хралупести дървета, залесяване и интродуциране на неместни за района растителни и животински видове и  други.

МОСВ

В териториалния обхват на РИОСВ, с цел опазването и съхраняването на забележителни скални форми, водопади, пещери, исторически места, вековни гори и опазване на ендемични и защитени растителни и животински видове, са обявени общо 63 защитени територии, обявени по реда на Закона за защитените територии, уреждащ тяхната категоризация, предназначение, режим на опазване и ползване, обявяване и управление.

За опазване на характерни и забележителни обекти на неживата природа, като скални форми, скални разкрития с научна стойност, пещери, водопади, находища на защитени и ендемични видове и други природни богатства с изключителна стойност и значение за науката и културата, на територията на РИОСВ са обявени 27 природни забележителности, голяма част от които са предпочитани туристически дестинации с принос за развитието на екологосъобразния туризъм в Родопите