ЕП
ЕП / iStock/Getty Images
Подкомисията на Европейския парламент за наблюдение на демокрацията, върховенството на закона и основните права към комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи разпространи съобщение, в което се изразява очакване за международна подкрепа при разследването.

Посочва се, че евродепутатите от подкомисията са потресени от новината за нападението. Въпреки че остава да се изяснят обстоятелствата по случая, подкомисията определя посегателството срещу личността и длъжността на главния прокурор като въпрос, свързан пряко с върховенството на закона. 

Изразено е задоволство от бързото предприемане на разследване от българските власти. Предвид тежестта и сложността, необходими за изясняване на обстоятелствата и установяване на извършителите, подкомисията приветства отправеното от българските власти искане за участие на Европол в следствието и настоятелно призовава властите да потърсят цялата международна подкрепа, необходима за бързо и прозрачно разследване.
 
Николай Желязков/БТА