Специализиран портал - jobs.government.bg, създаден по проекта, ще допринесе за убедителното позициониране на държавната администрация като работодател и за по-добра организация и координация при търсенето на кадри
Порталът  jobs.government.bg стартира от 1 октомври 2019 година. В съответствие с промените в Закона за държавния служител се въвеждат два етапа на конкурса за кандидатите за работа в държавната администрация. Първият етап е централизиран за оценка на общите компетентности и познания на кандидатите. Вторият е етап е децентрализиран, конкурсен и е обвързан с изискванията на конкретната администрация, обявила вакантната позиция.

лого
jobs.government.bg

jobs.government.bg предоставя бърз и лесен достъп до цялата информация за свободните позиции в държавната администрация. Порталът информира за възможности за кариерно развитие и растеж на представители, работещи в държавната администрация, с висока квалификация, опит и експертиза.
Чрез централизирания етап на кандидатстване се въвеждат ясни правила, осигурява се равнопоставеност, по-голяма прозрачност и обективност в процеса на подбор на служители за работа в държавната администрация. Той подкрепя политиката за подбор на по-качествени и мотивирани държавни служители с висока експертиза и опит в държавната администрация.

Порталът е реализиран по проект на Администрацията на Министерски съвет „Подобряване на ефективността на подбора на служители в държавната администрация” и изпълнява един от приоритетите на Стратегията за развитие на държавната администрация 2014 – 2020 г. - подобряване на подбора на служители в държавната администрация.

лого
jobs.government.bg

Водещият слоган на кампанията - "Качествен подбор - добра администрация" е ключовото послание към бъдещите и настоящи служители в държавната администрация.

jobs.government.bg – част от промяната!

Информация за:

ПРОЕКТ BG05SFOP001-2.001-0004 „Подобряване на ефективността на подбора на служители в държавната администрация"

Администрация на Министерски съвет реализира проект „Подобряване на ефективността на подбора на служители в държавната администрация”, финансиран по оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Основна цел на проекта е подобряване на ефективността на подбора на служители в държавната администрация. Специфични цели на проекта са:

1. Подобряване обективността и прозрачността на подбора на служители в държавната администрация;

2. Популяризиране на възможностите за работа и стаж в държавната администрация.

Обективността и прозрачността на подбора, популяризирането на възможностите за работа и растеж са основополагащи цели за усъвършенстване на политиката по управление на човешките ресурси в държавната администрация. С проекта ще бъдат осигурени иновативни механизми и инструменти за ефективно и ефикасно приложение на нормативната уредба. Проектът изпълнява един от приоритетите на Стратегията за развитие на държавната администрация 2014 – 2020 г. – подобряване на модела за подбор на човешки ресурси за работа в държавната администрация. С приетите изменения и допълнения на Закона за държавния служител (ДВ, бр. 57 от 22 юли 2016 г., в сила от 1.10.2019 г.) се въвеждат два етапа на конкурса за постъпване на държавна служба. Първият етап е централизиран, въвежда стандарти за оценката на компетентности на входа на конкурсите за заемане на държавна служба, осигурява обективност и прозрачност при провеждането им. Централизираният етап се организира от Института по публична администрация. Разширен и надграден е съществуващият модел на централизиран конкурс за младши експерти.

брошура
jobs.government.bg

Mодерен специализиран портал - jobs.government.bg, създаден по проекта, ще допринесе за убедителното позициониране на държавната администрация като работодател и за по-добра организация и координация при търсенето на кадри.

Потребители на сайта ще бъдат както потенциалните кандидати за държавна служба, така и администрациите. Реалното осъществяване на централизирания етап на конкурса чрез подходящите инструменти и използването на портал за работа в държавната администрация ще хармонизира процесите по набиране и подбор в българската държавна администрация  с най-добрите европейски практики в областта на човешките ресурси.

държавна администрация
jobs.government.bg