/ БГНЕС
Във Върховна административна прокуратура (ВАП) е образувана преписка по информация в средство за масово осведомяване, в която се описва лошото състояние на настилката на пътя Лютиброд-Ребърково. Посочени са и последиците за гражданите - „катастрофи, спукани гуми и изкривени джанти“, съобщиха от прокуратурата.

От ВАП е установено, че се касае за републикански път, като правомощията за управление, включително оперативно планиране на изграждането - проектиране и строителство, поддържането, както и организиране, възлагане, финансиране и контрол на дейностите, свързани непосредствено с проектирането, изграждането, управлението, ремонта и поддържането, са възложени от законодателя на Агенция „Пътна инфраструктура“.

При това положение от ВАП се съобразява, че подобни нарушения са от естество да засегнат пряко живота, здравето и имуществото на гражданите. Поради изложеното, в изпълнение на конституционния прерогатив на прокуратурата да следи за спазване на законността, в защита на държавния и обществения интерес и на основание чл.145, ал.1, т.6 ЗСВ, е сезиран председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“  в съответствие с задълженията по отношение на републиканските пътища и ръководните правомощия с оглед предприемане на всички мерки /организационни, технически и т. н./ с цел осигуряване на условия за непрекъснато, безопасно и удобно движение на републиканския път, в т. ч. и при наличие на съответните предпоставки - и чрез взаимодействие с други органи на власт, например, чрез ползване на информация от МВР по реда на Наредба № 5 от 2003 г. за установяване и обезопасяване на участъците с концентрация на пътнотранспортни произшествия и за категоризиране безопасността на пътищата.