По разпореждане на министъра на околната среда и водите Нено Димов експерти на РИОСВ - Варна днес незабавно извършиха проверка по постъпил сигнал за разораване на дюни в курортния комплекс "Камчия". Това съобщи пресцентърът на МОСВ.
 
Установено е, че на плажната ивица - в района на местността "Бункера", на територия с приблизителна обща площ около 1,7 дка, има следи от преминаване на превозно средство и отъпкване на единична сухолюбива растителност. При проверката на терен не е установена техника и извършване на дейности.

Дюните на „Смокиня” са безвъзвратно изгубени?

дюни Камчия
DarikNews.bg, Деян Герговски

Предприети са действия за изясняване на обстоятелствата, снети са координати на засегнатата територия и е поискана информация от Службата по геодезия, картография и кадастър във Варна за наличие на дюни. За случая е уведомена Окръжната прокуратура във Варна и е информирано Министерството на туризма.

Министърът на туризма Николина Ангелкова разпореди проверка. Задължение на Министерството на туризма е да следи как се спазват договорите за концесия и наем на морските плажове през цялата година. Проверяват се и неохраняемите ивици. При установяване на нарушения и неспазване на законодателството ще се налагат безкомпромисни наказания. Министерството на туризма работи в сътрудничество с всички оторизирани институции и контролни органи и призовава своевременно да бъде информирано при всякакви съмнения за извършване на неправомерни действия на територията на морските плажове.

Николина Ангелкова: По-малко са нарушенията по плажовете от миналата година

дюни Камчия
DarikNews.bg, Деян Герговски

След направена проверка в Регистъра на защитените природни обекти в териториалния обхват на РИОСВ - Варна и наличната към момента цифрова информационна система за защитените зони от екологичната мрежа "Натура 2000" е установено, че гореописаната територия не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но частично попада в защитена зона за опазване на дивите птици BG0002060 "Галата", обявена със заповед от 10 февруари 2012 г. на министъра на околната среда и водите.

Направиха проверка по сигнал за строителни дейности до къмпинг „Градина“
 
По друг случай, при планова проверка на 17 юни 2019 г. в защитената местност "Лонгоза", са установени незаконни изкопни дейности със специализирана техника в коритото и по устието на река Камчия.

Установен е извършителят и му е връчен акт за установяване на административно нарушение. С цел възстановяване на засегнатите природни местообитания, както и на естествения облик на защитената местност "Лонгоза", днес РИОСВ - Варна е издала предписание на извършителя да премахне новообразуваната дига от пясък и каменни блокове (парчета, късове), която възпрепятства естественото оттичане на река Камчия.
 
Защитената местност "Лонгоза" е бивша буферна зона около резервата "Камчия" и попада в защитени зони от екологичната мрежа "Натура 2000" - "Камчия", определена, съгласно Директивата за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна, и на комплекса "Камчия", определена според Директивата за опазване на дивите птици.