/ БГНЕС
Сметната палата напомня на участниците в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., че до 7 септември (до 5 дни след откриване на предизборната кампания) трябва да изпратят на Сметната палата информацията по чл. 171, ал. 2 от ИК, съобщава Сметната палата.

Информацията, която трябва да изпратят, е: трите имена, ЕГН и адрес на дарителите, видът, целта, размерът или стойността на направените дарения; трите имена и ЕГН на кандидатите и на членовете на инициативните комитети, които са предоставили средства, размерът на средствата; декларациите за произхода на дарените средства, когато общият размер на дарението от едно физическо лице надхвърли една минимална работна заплата; декларациите за произхода на средствата, предоставени от кандидат или член на инициативен комитет, когато размерът на средствата надхвърли една минимална работна заплата; наименованията на социологическите и рекламните агенции, както и на агенциите за осъществяване на връзки с обществеността, с които участникът работи.

По време на предизборната кампания партиите и коалициите трябва да изпращат в 7-дневен срок всяка новопостъпила информация за включването й в Единния регистър по Изборния кодекс (ЕРИК), посочват от Сметната палата.

Изборният кодекс изисква политическите партии, коалициите и инициативните комитети - участници в избори, да изпълняват определени ангажименти, за да се осигури публичност и прозрачност на финансирането на предизборната кампания. На Сметната палата са възложени функции за осъществяването на контрол по спазването на Изборния кодекс и поддържането на ЕРИК, чрез който гражданите свободно да могат да се информират за приходите и разходите, свързани с предизборната кампания.