Комисията за финансов надзор
Комисията за финансов надзор / БГНЕС
Основната дейност на клона е по застраховки "Пожар и природни бедствия", "Други щети на имущество", "Обща гражданска отговорност" и "Гаранции"
Органът за финансов надзор на Румъния е отнел лиценза и е установил състоянието на неплатежоспособност на румънския застраховател "Чертасиг - застрахователно и презастрахователно дружество" АД, съобщава Комисията за финансов надзор.

Застрахователят има задължението да уведоми застрахованите за тяхната възможност да прекратят застрахователните договори, сключени с "Чертасиг-ЗПАД" АД, а също така и по отношение на тяхното право да възстановят платените застрахователните премии по договорите за периода между момента на прекратяване и изтичане на срока на валидност на договорите. Договорите, които не бъдат прекратени, остават в сила до изтичането на срока им.

Управляващият „Застрахователен надзор“ в КФН е подал оставка


Всяко лице, което предяви претенция срещу "Чертасиг- ЗПАД" АД след настъпването на рискове, покрити от валидна застрахователна полица между датата на отнемане на лиценза и прекратяването на застрахователните договори, може да иска застрахователната компания да му заведе претенцията.

В рамките на 30 дни от датата на влизането в сила на съдебното решение за откриване на производство по несъстоятелност срещу застрахователната компания, "Чертасиг" има задължението да предостави пълна документация по щетите за техническо-оперативните и счетоводните записи, свързани с тези щети, на румънския Гаранционен фонд за застраховане, за да публикува списъка на потенциалните застрахователни кредитори.

Според действащото законодателство румънският Гаранционен фонд за застраховане е отговорен за защитата на застрахователните кредитори срещу последствията на неплатежоспособност на застрахователна компания в рамките на лимит от 450 000 румънски леи (183 439.12 лева по курса на БНБ).

Обявиха ликвидацията на „Застрахователна компания Олимпик - клон България“

Застрахователната дейност, извършвана от "Чертасиг- ЗПАД" АД в България, също се покрива от съществуващия в Румъния Гаранционен фонд за застраховане.

Румънският застраховател извършва дейност на територията на България чрез клона си "Чертасиг- застрахователно и презастрахователно дружество АД" КЧТ. Застрахователят има право да извършва дейност в България при условията на свободата за предоставяне на услуги от 2012 г. и при условията на правото на установяване - от 2014 година.

Пазарният дял на клона на база премийния приход на пазара по общо застраховане в България към края на 2018 г., с включен приходът на всички клонове, извършващи дейност на територията на България при условията на правото на установяване към края на 2018 г., възлиза на 0,3 на сто. Основната дейност на клона е по застраховки "Пожар и природни бедствия", "Други щети на имущество", "Обща гражданска отговорност" и "Гаранции". Клонът в България не сключва застраховки "Гражданска отговорност" на автомобилистите и "Каско" - на моторни превозни средства.

Финансовият надзор върху "Чертасиг-ЗПАД" АД, включително върху дейността му, извършвана в България, се осъществява от Органа за финансов надзор на Румъния. Българската комисия за финансов надзор не разполага с правомощия за осъществяване на финансов надзор върху застрахователи с произход от друга държава членка, и не може да изисква пряко от тези застрахователи да й предоставят информация за финансовото състояние на дружеството, пише в съобщението.

Комисията за финансов надзор със съвети към клиентите на „Олимпик“

Що се касае до клонове на застрахователна компания на територията на България, Комисията за финансов надзор има единствено правомощия да наблюдава пазарното поведение на специфичния клон. Но КФН няма право да отнема лиценз на застрахователи с произход от друга държава, уточняват от надзорния орган.

Съобщението за отнемането на лиценза е публикувано на интернет страницата на Органа за финансов надзор на Румъния.

Комисията за финансов надзор на България своевременно ще публикува информация във връзка с откриването на производството по несъстоятелност на "Чертасиг - застрахователно и презастрахователно дружество" АД, Румъния, и всички последващи мерки спрямо застрахователя и клона му в България, на страницата си: www.fsc.bg. Актуална информация може да бъде получена и чрез информационния център на Комисията: 0800 40 444.