/ DarikNews.bg
Към 31.12.2021 г. в страната функционират 833 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 32 856 места в тях. В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли се увеличава с 281, или с 0.9%. Това показват данни на НСИ.

В градовете детските ясли са 724 с 30 667 места, а в селата - 109 с 2 189 места. В сравнение с предходната година местата в детски ясли в градовете се увеличават с 1.3%, а тези в селата намаляват - с 4.6%.

Към 31.12.2021 г. осигуреността с места общо за страната е 18.2%, като в сравнение с 2020 г. се увеличава с 0.5 процентни пункта.

В териториален аспект данните показват, че в почти всички области показателят се повишава, а само в 3 области (Видин, Монтана и Смолян) намалява. Най-висока е осигуреността с места в детски ясли в областите Габрово (29.5%), Плевен (25.1%) и Благоевград (23.9%), а най-ниска - в Пазарджик (9.5%) и Сливен (10.4%). В област София (столица) осигуреността с места почти не се променя, като спрямо 2020 г. тя нараства с 0.1 процентни пункта.

НСИ

През 2021 г. в детски ясли са постъпили 27 953 деца, което е с 2 238, или с 8.7%, повече в сравнение с предходната година.

В края на годината в детски ясли се отглеждат и възпитават 29 724 деца, от които момчетата са 15 347, а момичетата - 14 377. В сравнение с 2020 г. в края на 2021 г. децата в детските ясли се увеличават с 486, или с 1.7%.

В края на 2021 г. обхватът на децата, отглеждани в детски ясли, общо за страната е 16.5%. В сравнение с 2020 г. стойността му се повишава с 0.6 процентни пункта. Най-висок е показателят за областите Габрово (23.1%), Плевен (20.7%) и Шумен (20.0%).

Разпределението на децата, отглеждани в детски ясли, по възраст през 2021 г. се запазва без изменение. Най-голям е относителният дял на децата на 2-годишна възраст - 81.7%, а най-малък - на децата на възраст до 1 година - 0.1%.

Към 31.12.2021 г. по основно трудово правоотношение в детските ясли работят 7 769 медицински и други специалисти, които отглеждат, възпитават и обучават децата. Медицинските специалисти по здравни грижи са 3 651, като 93.2% от тях са медицински сестри.

 
НСИ