/ ThinkStock/Getty Images
ВАС отхвърли като неоснователно искането за спиране действието на измененията в наредбата за касовите апарати. Жалбата беше подадена от 42 браншови организации и фирми, припомнят от ВАС.

Граждани проверяват касови бележки с приложение на НАП

Според тричленния състав няма основания за спиране на действието на обжалваните изменения в наредбата, тъй като не може да се направи обоснован извод за значителни или трудно поправими имуществени вреди, както на база на представения доказателствен материал, така и на база елементарен сравнителен анализ между прогнозните стойности от Министерство на финансите и визираните суми за разходи на част от молителите.

Фирми без регистрация по ДДС сменят касовите си апарати до 30 юни

Съдиите не са приели и аргументите за евентуална невъзможност на търговците легално да упражняват търговската си дейност и същите да претърпят санкции и принудителни административни мерки. Тези аргументи са базирани на хипотетични разсъждения, свързани с евентуално неизпълнение на законови задължения от молителите, вменени с процесната наредба, поради което са неотносими към настоящото производство, пише в определението на тричленния състав.

Данъчни проверяват за новите касови апарати

Определението може да се обжалва пред 5-членен състав на ВАС.
БТА