/ iStock/Getty Images
В Софийския университет "Св. Климент Охридски" от 9.00 часа започва изпитът по химия за кандидат-студенти за учебната 2021/2022 година, съобщи пресцентърът на висшето училище.

Изпитът ще се състои при спазването на всички противоепидемични мерки за предотвратяване и ограничаване на разпространението на COVID-19, с цел опазване на здравето и живота на кандидат-студентите и на длъжностните лица в кандидатстудентската кампания. Кандидат-студентите ще бъдат разпределени в изпитните зали при използването на 30 процента от капацитета на реалните изпитни места в залата и при осигуряването на дистанция от 1.5 метра между участниците в изпита.

Кандидатстудентският изпит по химия продължава четири и половина астрономически часа и се състои от два компонента. Компонентът 1 се оценява с числова оценка по шестобалната система. Тази числова оценка се използва за балообразуваща за всички, които кандидатстват с изпита по химия в Софийския университет. Той се състои от две части. Първата включва 20 тестови въпроса с изборен отговор - един от пет, върху материала по неорганична и органична химия. Втората част включва четири логически задачи - две задачи по неорганична химия, и две - по органична химия.

На всеки кандидат-студент по време на изпита ще бъдат предоставени помощни материали - периодична таблица, таблица за разтворимост, ред на относителната активност и ред на електроотрицателността.

Компонентът 2 от изпита е задължителен само за кандидатите за специалността "Медицина" в Софийския университет и представлява развиването на тема от учебния материал от седми, осми, девети и десети клас. До участие в балообразуването и класирането за специалността "Медицина" се допускат само кандидат-студентите, получили резултат "Да" на този компонент.

Темата трябва да бъде разработена в рамките на училищния курс по химия. При оценяването на писмените работи ще се имат предвид следните критерии: вярно, точно, логично и изчерпателно представяне на химичния материал; начин на интерпретиране на учебното съдържание и възможности за анализиране и съпоставяне на съществени факти; изчерпателно излагане и аргументиране на знанията; владеене и правилна употреба на химичните термини; обща химична и езикова култура на кандидата.