/ Георги Димитров
На 15 юни изтича срокът, в който президентът трябва да определи наименованията, границите и номерацията на изборните райони за предсрочните парламентарни избори на 11 юли т. г., информират от Централната избирателна комисия.

На 16 юни, е крайният срок, в който ръководителите на дипломатическите и консулските представителства /ДКП/ трябва да поискат съгласието на приемащата държава, ако такова се изисква, за произвеждането на изборите и за разкриване на избирателни секции.

ЦИК реши как ще гласуват хората с увреждания и поставените под карантина

До края на утрешния ден ЦИК утвърждава образци на изборни книжа и ги обнародва в "Държавен вестник". При изменение, непълнота или грешка в изборните книжа ЦИК извършва съответната промяна не по-късно от 5 дни от установяването й.

В сряда Министерският съвет трябва да приеме план-сметка, която предварително съгласува с ЦИК.

Преговарят с лондонска фирма за доставка на машини за предстоящия вот

До края на деня в сряда ЦИК определя броя на мандатите за всеки многомандатен изборен район, а областният управител прави предложение пред ЦИК за състава на РИК, когато е постигнато съгласие. Когато не е постигнато съгласие или областният управител не е направил предложение за състава на РИК, той изпраща незабавно документите в ЦИК.

На 16 юни изтичат и сроковете, в които ГД "Изпълнение на наказанията" в Министерството на правосъдието предоставя на ГД "ГРАО" в МРРБ данни за лицата, изтърпяващи наказание лишаване от свобода за автоматизираното им заличаване от избирателните списъци, както и ЦИК да утвърди образците на указателните табели и табла и образците на отличителните знаци на застъпниците, наблюдателите и представителите на партии, коалиции и инициативни комитети.

ЦИК определя изискванията към организацията и технологията на компютърната обработка на данните от гласуването и към издаването на бюлетин с резултатите от изборите, включително от машинното гласуване, и възлага изпълнението на "Информационно обслужване" АД.

До края на утрешния ден, 16 юни, ЦИК също трябва да определи условията и реда за машинно гласуване.
БТА