/ iStock/Getty Images
В края всяка учебна година органите на държавния здравен контрол извършват оценка на състоянието на материалната база на училищата и при необходимост дават предписания. В края на м. август и началото на м. септември се извършва проверка по изпълнението на предписаните мероприятия. Данните от 28-те регионални здравни инспекции (РЗИ) показват, че за периода май - юни 2022 г. органите на държавния здравен контрол са извършили около 2 800 проверки. Това съобщиха от Министерството на здравеопазването.

В резултат от извършения контрол на част от учебните заведения са издадени предписания за привеждане на материалната база в съответствие със заложените в нормативната уредба здравни изисквания. Резултатите показват, че по-големият брой (около 96%) от учебните заведения започват настоящата учебна година с отговаряща на нормативните изисквания материална база. В останалия процент продължават да се извършват довършителни ремонтни дейности.

В областите Ямбол, Благоевград, Велико Търново, Перник, Хасково, Габрово, Стара Загора в някои учебни заведения ремонтните дейности ще продължат и след началото на учебната година. С цел опазване здравето на учениците съответните РЗИ са издали допълнителни предписания до директорите на учебните заведения за създаване на необходимата организация ремонтните дейности да се извършват в извън учебно време.

Най-често предписваните от РЗИ мероприятия касаят: ремонти на покривни конструкции, санитарни възли, подмяна на дограма, отоплителни инсталации, осветителни тела и ремонтни дейности във физкултурни салони и др.
 
Министерство на здравеопазването