Министерство на финансите
Министерство на финансите / БГНЕС
Конвергентната програма на България за 2020-2023 г.
Министерството на финансите изпрати на Европейската комисия Националната програма за реформи за 2020 г. и Конвергентната програма на България за 2020-2023 г., съобщи пресцентърът на министерството.

Документите са изготвени в съответствие с правилата на Пакта за стабилност и растеж на ЕС и графика на т.н. "Европейски семестър" - инициативата за предварителна координация на икономическите политики в ЕС, се посочва в съобщението.

Пандемията от COVID-19 и породените от нея икономическа несигурност, и невъзможност за изготвяне на реалистична средносрочна макроикономическа и бюджетна прогноза, са наложили промени в обичайното съдържание на двете програми.

Конвергентната програма е с фокус върху 2020 г., с акцент върху социално-икономическите мерки в отговор на COVID-19. В програмата е подчертано, че фискалната политика в средносрочен план ще бъде насочена към запазване на устойчивостта на бюджетната рамка. Отново е потвърден ангажиментът на страната за постигане на средносрочна бюджетна цел за структурен баланс на годишна основа в размер на минус един процент от БВП.

От своя страна Националната програма за реформи се фокусира върху изпълнението на мерките, адресиращи специфичните препоръки на Съвета от 2019 година. В документа е представен и преглед на напредъка в изпълнението на националните цели по Стратегия "Европа 2020", както и комплекс от мерки в области на политики, допринасящи за подобряване на бизнес средата. Съгласно променените насоки на ЕК за разработване на НПР за 2020 г., уводната част накратко представя и информация за предприетите мерки и политики в отговор на разразилата се през март 2020 г. пандемия от COVID-19. В програмата са включени и проекти, финансирани по Програмата за подкрепа на структурни реформи на ЕК.