/ iStock/Getty Images
Комитетът за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото отношение и наказание към Съвета на Европа представи нов доклад, който разглежда условията в полицейските арести, в затворите и в местата за настаняване на психично болни в България. В документа се отчита, че нашата страна все още не е изпълнила отправените досега препоръки.

При лечението, условията и правните гаранции за пациенти с психични разстройства и за настанените в институции за социални грижи се наблюдава запазване на повечето установени недостатъци. Отправена е критика за липсата на действия от българските власти за изкореняване на умишленото физическо малтретиране на пациентите от страна на служителите. В документа се посочва, че чистотата е на ужасяващото равнище в някои домове за социални грижи, като там и в психиатричните болници липсват достатъчно служители заради продължило с десетилетия пренебрежение и липса на подкрепа от властите.

Прилагането на изолация и обездвижване продължава, макар че е незаконно и не съответства на международните насоки, се отчита в доклада. Болните с психични разстройства в България нямат достъп до съвременни лечения и това вреди на тяхното благосъстояние, се допълва в текста.

Комитетът отново изразява загриженост от липсата на напредък в деинституционализацията на социалните грижи и на психиатричните услуги у нас. Според дадената оценка много хора са неподходящо държани в големи психиатрични институции, без никаква надежда за връщане в обществото.

Комитетът призовава за спешни действия във всички области - законодателство, инфраструктура, служители и обучение, както и за разработване на лечения, съобразени със съвременния европейски опит. Целият подход трябва коренно да се промени чрез борба с предубежденията за психичното здраве и с подобрение на отношението към пациентите, се посочва в доклада.

По въпроса с полицейското задържане се отбелязва, че по-голямата част от участниците в извършено допитване са заявили, че са получили коректно отношение. Докладът не отчита напредък в прилагането на основните гаранции срещу малтретиране - правото да се уведоми за задържането, правото на достъп до адвокат и лекар, и правото да бъдат съобщени тези права на задържания.

За състоянието на затворите е отправен нов призив към българските власти да предприемат решителни действия за справяне с насилието между лишените от свобода, особено в Софийския затвор. Изразено е съжаление за изключително лошите и дори неприемливи материални условия в затвора в София и в помещения в затворническото общежитие в Кремиковци. Комитетът препоръчва общежитието да бъде затворено, а лишените от свобода там да бъдат преместени другаде.

Отправен е призив българските власти да увеличат здравните екипи в затворите и предлагането на безплатни лекарства, както и да подобрят предоставяните психиатрични грижи на затворниците. Комитетът настоява, че недостатъчният брой затворнически служители може само да увеличи опасността от насилие и сплашване между затворниците.
Николай Желязков/БТА