/ iStock/Getty Images
България ще отправи молба към Съда на ЕС, в рамките на съдебното производство по иска на ЕК за качеството на въздуха, да бъде отхвърлен предявения иск като недопустим, съответно неоснователен, както и да бъде отхвърлено искането на Комисията за налагане на санкции.

Това е записано в позицията на България по дело пред Съда на ЕС за налагане на санкции заради неизпълнение на задълженията ни за качеството на атмосферния въздух, която правителството е приело. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

В Монтана могат да проверяват за чистотата на въздуха

В случай че тези искания не бъдат уважени, страната ще настоява пред Съда за налагане на минимален размер на периодична санкция за частично уважаване на иска на ЕК само по отношение на неспазените средноденонощни норми.

Страната ни е предоставила информация, че е взела мерки и се е съобразила с решение на Съда на ЕС от 2017 г., както и по задълженията й съгласно европейското законодателство по отношение на агломерациите София, Пловдив, Северна, Югозападна и Югоизточна. България посочва, че е налице устойчива и трайна тенденция за постоянно намаляване на броя на превишенията на средноденонощната норма на фини прахови частици /ФПЧ10/, както и постигането й на територията на повече общини. За средногодишната норма на ФПЧ10 са изложени данни, които доказват спазването й за 2020 г. в агломерациите София, Северна, Югозападна и Югоизточна.

Същественото подобряване на качеството на въздуха през последните години по показател ФПЧ10 във всички зони и агломерации в страната доказва, че България прилага ефективни мерки, така че периодът на превишаването на пределно допустимите стойности да бъде възможно най-кратък, отбелязват от МОСВ.