/ iStock/Getty Images
Българската агенция по безопасност на храните, като компетентен орган, извършващ официален контрол по цялата хранителна верига, представи съгласуваните с Министерството на здравеопазването, допълнителни препоръки, които следва да бъдат изпълнявани от бизнес операторите, стопанисващи обекти за обществено хранене (ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения и кафе сладкарници) с търговски площи на открито (градини, тераси и др.) във връзка с наложените със Заповеди на Министъра на здравеопазването противоепидемични мерки.

Всички собственици на ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения и кафе сладкарници с търговски площи на открито: градини, тераси и ползващи тротоарно право за разполагане на маси на открито, следва да организират дейностите си така, че да се проведе обучение на персонала, зает с приготвянето и сервирането на храни и напитки за прилагане на мерките, целящи да се сведе до минимум възможния риска от разпространение на COVID 19.

Всички изисквания, разписани в Заповедта от 3 май 2020 г. на Министъра за здравеопазването и разписаните процедури и инструкции в добрите хигиенни практики в обекта, са дефинирани в 14 нови допълнителни указания.

Официално: От 6 май всички заведения с минимум 1,5 метра разстояние между масите

По препоръка на СЗО, с цел превенция на разпространението на COVID-19, следва да се използват дезинфектанти (биоциди) с доказано вирусоцидно или частично/ограничено вирусоцидно действие.

В зависимост от обектите и повърхностите, които ще бъдат третирани, дезинфектантите трябва да бъдат разрешени за Продуктов тип 2 "Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни" и/или за Продуктов тип 4 "Област на употреба, свързана с храни и фуражи", посочват от БАБХ.Препоръчително е да се избере дезинфектант, постигащ ефективност при по-кратко време на въздействие (до 15 минути).

Дезинфектантите за ръце следва да отговарят на гореописаните препоръки, но да бъдат разрешени за Продуктов тип 1: "Хигиена на човека".

Отварят заведения с градини и тераси, махат КПП-та след Гергьовден (ВИДЕО)

Гражданите могат да подават сигнали за нередности по дадените указания в Областните дирекции по безопасност на храните, на горещия телефон на БАБХ 070012299 или през онлайн платформата на БАБХ.

На интернет страницата на Министерството на здравеопазването, Националния център по заразни и паразитни болести, Националния център по обществено здраве и анализи, са публикувани информационни материали, вкл. и илюстровани такива, които биха могли да бъдат адаптирани и поставени на видно място в обектите, с цел по-добра информираност на клиентите, включващи и информация за личната отговорност на всеки.

На интернет страницата на Министерството на здравеопазването са посочени и временни насоки за почистване на околната среда в обекти, различни от лечебни заведения, които могат да бъдат ползвани от всички бизнес оператори и работодатели.

Кабинетът няма да удължава извънредното положение след 13 май

На интернет страницата на Центъра за оценка на риска по хранителната верига също има публикувани редица информационни материали, вкл. и такива, свързани с "Устойчивост на коронавирусите върху контактни повърхности и тяхното унищожаване чрез биоцидни препарати".

Указанията могат да се актуализират спрямо развитието и разпространението на COVID-19 в страната.

Всички указания трябва да бъдат публикувани на интернет страницата на МЗ, МЗХГ, БАБХ и РЗИ.
БТА