/ ThinkStock/Getty Images
Правителството одобри изменения и допълнения в Устройствения правилник на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, информираха от правителствената пресслужба. 

Помощта за отопление се увеличава

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор бяха вменени изцяло нови функции - контрол върху изискванията за качество на твърдите горива, използвани за битово отопление.

Предвиждат се промени в изискванията и контрола на дървата за огрев

Посочените дейности са извън обхвата на контролната дейност, упражнявана от Агенцията до момента на приемането на законовите изменения.

Tоплофикация ще използва биомаса за подобряване на екологията в Русе

С приетите промени в Устройствения правилник се предвижда увеличаване на щатната численост на специализираната администрация, която ще изпълнява новата контролна дейност, както и структурни промени в общата администрация на ДАМТН.