Намаляват с над 5000 щатни бройки персонала на Агенцията по горите
Намаляват с над 5000 щатни бройки персонала на Агенцията по горите / netinfo

С 5038 бройки намалява общата численост на персонала на бюджетна издръжка в системата на Държавната агенция по горите (ДАГ). Това предвижда приетият от правителството устройствен правиник на ведомството, с който се изпълняват разпоредбите на Закона за изменение и допълнение на Закона за горите, съобщи правителствената информационна служба.

Той променя статута на част от съществуващите структури в системата на ДАГ - държавните лесничейства се преобразуват в държавни горски стопанства, а регионалните управления - в регионални дирекции по горите, териториални структури на агенцията. Със същия закон беше създаден национален фонд "Българска гора" - второстепенен разпоредител с бюджетни средства към ДАГ, чиято основна функция е финансовото осигуряване на дейностите в горското и ловното стопанство.

Съществените промени в основния за отрасъла закон налагат промяна на функциите на съществуващите звена и създаването на нова дирекция, която да подпомага председателя на агенцията при осъществяване на правомощията му, свързани със стопански дейности, извършвани от държавните предприятия в държавния горски фонд, се посочва в съобщението.

Съгласно новия устройствен правилник, от 7538 щатните бройки остават 2500. Намалението е резултат от промяната в правноорганизационната форма на държавните лесничейства и преобразуването им от третостепенен разпоредител с бюджетни кредити в държавни предприятия.

Правилникът регламентира и организацията на работа на стопанския съвет, който е консултативен орган към председателя на агенцията по основни въпроси, засягащи дейността на агенцията. Очертани са структурата и организацията на работа на националния фонд "Българска гора", както и функциите на неговите звена. Той е структуриран в обща и специализирана администрация. Общата е организирана в дирекция "Финансово-счетоводна и административна дейност", а специализираната - в дирекция "Инвестиционна политика". Тяхната численост е включена в общата численост на персонала в системата на ДАГ.