4,7 млрд. евро е държавният дълг към края на март
4,7 млрд. евро е държавният дълг към края на март / снимка: Sofia Photo Agency

Държавния дълг в края на март възлиза на 4 737.5 млн. евро, от които 1 556.7 млн. евро вътрешен държавен дълг и 3 180.8 млн. евро външен държавен дълг, съобщиха от Министерството на финансите.

В номинално изражение дългът намалява приблизително с 355 млн. евро спрямо предходния месец. Намалението на дълга се дължи основно на извършените плащания през месеца, както и на предсрочно погасяване на част от дълга към Световна банка.

Държавногарантираният дълг през март достигна до 563.7 млн. евро. Намалението на държавногарантирания дълг се дължи основно на извършени плащания и на валутно-курсова разлика.

В структурата на държавния дълг в края на март вътрешните задължения заемат дял от 32,9 процента, а външните – 67,1 на сто. От началото на годината общият размер на извършените плащания по главници и лихви възлиза на 1432,2 млн. лв., от които: 1121,6 млн. лева. по външния и 310.6 млн. лв. по вътрешния дълг.