Заседава Асоциацията по ВиК 

Бе прието съгласуване на бизнес плана за развитие на дейността на “Водоснабдяване и канализация Йовковци”

Бе прието съгласуване на бизнес плана за развитие на дейността на “Водоснабдяване и канализация Йовковци”
Под председателството на Областния управител на Област Велико Търново, проф. д-р Любомира Попова днес се проведе извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД. На заседанието присъстваха и заместник-областният управител инж. Детелина Борисова, представители на десетте общините, както и управителят на ВиК дружеството.

Инвестират 2,3 милиона в кв. „Варуша“

Съгласно дневния ред на заседанието, Общото събрание прие решения, с които одобри текста и прие решение за сключване на Допълнително споразумение № 2 за изменение и допълнение на договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги по реда на Закона за водите с ВиК оператора – „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД.

Затварят кръстовището на улица „Бузлуджа“ с ул. „Драгоман“ заради ремонт

Като втора точка бе прието съгласуване на бизнес плана за развитие на дейността на “Водоснабдяване и кабализация Йовковци” ООД, за регулаторния период, определен с разпоредбите от закона. Членовете одобриха и предложението на подробна инвестиционна програма за инвестиции в активи – ВиК системи и съоръжения, публична държавна и публична общинска собственост през 2018 г.