Успешно приключи проектът „Да успеем всички заедно” в Свищов

Община Свищов съвместно със СУ „Цветан Радославов”-Свищов, ОУ „Филип Сакелариевич” и в партньорство със сдружение „Нова възможност"-Плевен успешно реализира заложените дейности по  проект „Да успеем всички заедно“ по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер BG05M2OP001-3.002-0215-С01/23.01.2017 г.


Предстоят заключителните пресконференции във връзка с приключването на дейностите по проект „Да успеем всички заедно“ в Свищов

Проектът се изпълнява по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г., по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“, приоритетна ос: „Образователна среда за активно социално приобщаване” и е на обща стойност 763 734,52 лева - изцяло безвъзмездна финансова помощ.

проект

Вчера в ОУ „Филип Сакелариевич“ се проведе една от заключителните пресконференции по проекта. На пресконференцията бяха представени резултатите от реализираните по проекта дейности, екипът за управление, същността, целите, източникът на финансиране и приоритетите на Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”. 


Приключиха част от дейностите по проект „Да успеем всички заедно“

Проект „Да успеем всички заедно“ бе насочен към интеграция и подобряване на езиковите умения и образователни резултати на децата от СУ „Цветан Радославов” и ОУ „Филип Сакелариевич”.проект

В двете училища се обучават ученици от различен етнически произход. В изпълнение на заложените дейности по проекта, успешно се помогна на децата от етническите малцинства, съвместно с връстниците си, да се изградят като пълноценни граждани и да постигнат успешна професионална, социална и личностна реализация.

Реализирани дейности по проект "Да успеем всички заедно" в Свищов

Тази цел бе постигната чрез вариативност от допълнителни учебни и клубни дейности, учебни пътувания, работа с родители и допълване на образователни и интеграционни стратегии на ниво училище и община.

проект

С настоящият проект Община Свищов, водена от желанието си, успя да предостави благоприятна образователна среда на всеки подрастващ и да създаде подходящи условия за интеграция на всеки ученик. 

Срокът за изпълнение на дейностите по проект „Да успеем всички заедно” бе 24 месеца и успешно приключва в края на месец януари 2019 година.