/ Община Свищов
Община Свищов кани всички желаещи да присъстват на двете заключителни пресконференции във връзка с приключването на дейностите по проект „Да успеем всички заедно“ в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер BG05M2OP001-3.002-0215-С01/23.01.2017 г.
 
Приключиха част от дейностите по проект „Да успеем всички заедно“

Пресконференциите ще се проведат на 10 януари 2019 г., с начален час 14:00 часа в ОУ „Филип Сакелариевич” и на 15 януари 2019 г., с начален час 15:00 часа в зала № 1 на Община Свищов.

Проектът се изпълнява по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г., по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“, приоритетна ос: „Образователна среда за активно социално приобщаване” и е на обща стойност 763 734,52 лева.

Реализирани дейности по проект "Да успеем всички заедно" в Свищов

На пресконференциите ще бъдат представени резултатите от реализираните по проекта дейности, екипът за управление, същността, целите, източникът на финансиране и приоритетите на Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”.