/ Община Горна Оряховица
На 16 май, от 17.00 часа в сградата на Община Горна Оряховица ще се проведе обществено обсъждане на проект „Туристически археологически център „Ряховец”.

В Горна Оряховица организират среща с бизнеса относно издаване на становища за съответствие на проектни идеи с ИПГВР

С подготвения проект Община Горна Оряховица ще кандидатства по Оперативна програма „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020, Приоритетна ос 6: „Регионален туризъм“ - процедурата: BG16RFOP001-6.002 „РАЗВИТИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ АТРАКЦИИ”.

Три проекта в Община Горна Оряховица са одобрени по Националната програма „За чиста околна среда“

Кметът на Община Горна Оряховица инж. Добромир Добрев кани всички заинтересовани лица да вземат участие.