В Горна Оряховица организират среща с бизнеса относно издаване на становища за съответствие на проектни идеи с ИПГВР

Община Горна Оряховица
Община Горна Оряховица

Съгласно Национална концепция за пространствено развитие, Горна Оряховица се намира в трето йерархично ниво, което предоставя възможност на територията и да бъдат реализирани проекти  по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, от страна на местния бизнес с помощта на финансови инструменти, които се явяват нисколихвени кредити с дълъг период на възвръщаемост. За целта частните инвеститори следва да представят своите проекти пред „Регионален фонд за градско развитие“ АД

„Регионален фонд за градско развитие” АД (Фондът) управлява финансовия инструмент „Фонд за градско развитие“ за градовете на Северна България по силата на Оперативно споразумение от 20.09.2018 г., подписано с “Фонд мениджър за финансови инструменти в България” ЕАД. Инструментът е структуриран със средства от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР) и има за цел подпомагане с дългово финансиране при преференциални условия на проекти в допустимите сектори на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ (ПО1)

Финансирането е насочено към проекти на частни инвеститори, общини и държавни структури както и на публично-частни партньорства. Средствата на Фонд Север се предоставят под формата на нисколихвени заеми с максимален срок до 20 год., което позволява осъществяване на проекти с икономически потенциал и сериозен социален ефект, но с възвръщаемост под пазарната. Палитрата финансови продукти, с които Фондът разполага, включва: целеви кредитни продукти за физически лица; инвестиционни кредити, кредити за оборотни нужди (в т.ч. за ДДС) и финансов лизинг за юридически лица. Фондът търси да финансира проекти, решаващи проблеми на градската среда, развиващи спорта и съхраняващи културното наследство, доколкото те са съвместими с допустимите дейности на ПО 1, правилата за прилагане на режимите за държавна помощ и отговарят на критериите за финансиране.

Един от документите, които са необходими за кандидатстване пред Фонда е Становище от общината по местонахождение на проекта, потвърждаващо съответствие на проекта с Интегриран план за градско възстановяване и развитие на съответния град и със специалните общински планове (Общински план за развитие, Общ устройствен план и Подробни устройствени планове). Становището се издава от Междинно звено по Ос 1 на ОПРР, стая 317. Повече информация относно издаването му можете да получите на e-mail: mz_go@abv.bg, телефон 0879104314 (Бланка на становището може да изтеглите от прикачения файл)

За допълнителна информация относно възможността за финансиране, чрез финансов инструмент: „Регионален фонд за градско развитие” АД http://jessicafund.bg/bg/wp-content/uploads/sites/2/2019/02/call_for_proposals.pdf

"В тази връзка, Ви каним на информационна среща, която ще се проведе на 08.05.2019 г. / сряда/ от 10.00 часа в зала 1 на община Горна Оряховица. На срещата представители на Междинно звено при Община Горна Оряховица ще ви информират относно реда и необходимите документи за издаване на Становище за проверка на съответстние на проектно предложение с Интегриран план за градско възстановяване и развитие", съобщиха от местната администрация.