/ novini.bg
135 възпитателни дела спрямо 114 непълнолетни и 42 малолетни деца са образувани през миналата година във Варна, отчетоха на заседание от Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. През 2015 г. образуваните дела са 126 спрямо 94 непълнолетни и 51 малолетни деца. Очертава се големият дял на извършените престъпления - 82%, 15 на сто са противообществени прояви като бягство от дома и случаи, свързани с насилие и агресия. Извършените административни нарушения са 3%.

Извършените от непълнолетни престъпления са 111, като от тях кражбите са 58, а престъпленията, свързани с притежание и разпространение на наркотици, са 34. Картината на престъпленията се допълва с нанесени телесни повреди, хулигански прояви, грабежи и др.

Като част от отговора на посочените тенденции са осъществяваните от дирекция „Превенции“ „Програма за индикативна превенция на употребата на наркотични вещества сред деца в риск“, „Програма за превенция на агресивното поведение сред ученици I – IV клас“ и „Програма за консултиране на деца с проблемно поведение и техните родители“. Информация и насочване към програмите може да се намери на сайта на дирекция „Превенции“.

Друга основна точка от дневния ред на заседанието бе приемането на годишния календар за дейността на комисията, който предвижда традиционното провеждане на: инициативата „Открити дни на местните комисии“; състезанието-викторина „Ваканция, здравей!“, в което участие вземат петокласници от община Варна и областта; обучения на специалистите от системата за превенция и противодействие на детското асоциално поведение в различни, рискови за децата, области и начините за консултиране и въздействие. Важно място в планираната дейност на Общинската комисия заема подготовката и провеждането на национална среща на тема: „Нормативна уредба и подходи за работа с деца, извършители или жертви на престъпления“.