Физическите лица могат да се възползват от 5-процентна отстъпка върху данъка за довнасяне.
Физическите лица могат да се възползват от 5-процентна отстъпка върху данъка за довнасяне. / Снимка: Архив
Заявления за 13 вида семейни помощи вече се подават онлайн, съобщи директорът на Дирекция „Социално подпомагане“-Стара Загора Павлина Делчева.
 
С Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейните помощи и деца(ППЗСПД), вече заявления за семейни помощи се подават лично в Дирекция “Социално подпомагане”, онлайн и в лицензиран пощенски оператор.
 
Онлайн заявлението се подава чрез система „Електронно връчване“ , като лицата, които желаят да подадат документи, трябва да имат профил в Единния портал за достъп до електронни административни услуги. Заявленията се теглят, попълват и подписват с електронен подпис. Придружаващите документи се прилагат сканирани.  (Например за детски надбавки удостоверение за доходите, бележки от личен лекар и др.)
 
Хората, които не разполагат с електронен подпис, могат да подадат лично попълнено и подписано заявление в най-близкия лицензиран пощенски оператор, като приложат и оригинали на придружителните документи.
 
Заявления за отпускане на еднократна помощ се подават в следните случаи: при бременност, при раждане, за отглеждане на близнаци, при осиновяване на дете, помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, за отглеждане на дете с трайно увреждане, месечна помощ за отглеждане на дете до навършване на една година, еднократна помощ за отглеждане на дете от майка (осиновителка) студентка в редовна форма на обучение, помощи за дете без право на наследствена пенсия от починал родител, еднократна помощ за ученици, записани в първи клас, както и за безплатно пътуване веднъж в годината с железопътния и автобусния транспорт в страната на многодетни майки.

Бланките за подаване на заявления онлайн могат да бъдат намерени на сайта на Агенция за социално подпомагане в раздел Социално подпомагане, подменю Семейни помощи-Документи. http://www.asp.government.bg/semejni-pomosi