община Стара Загора
община Стара Загора / netinfo
Общо 129 потребители са включени до средата на месец юни в проекта „Заедно за независим живот”, изпълняван от Община Стара Загора от 01.10.2016г. до 31.06.2018 г. За тях полага грижи персонал от 130 души, включително 106 лични асистенти, 20 социални асистенти, 2 медицински сестри, 1 рехабилитатор и 1 психолог.

Във връзка с изпълнението на проекта, Община Стара Загора обявява набиране и подбор на кандидати за длъжността „Личен асистент“. Обявление за подбор и образци на документи може да намерите на официалната електронна страница на администрацията.

Проектът е финансиран по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот”, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното изключване“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020“. Продължителността му е 21 месеца.

Цел на проекта е прилагането на нов подход за предоставяне на интегрирани услуги в домашна среда и разчупване на създадените стереотипи.
Специфичните цели са създаване на възможности лица с увреждания да участват активно в планирането на услугите, от които се нуждаят, както и да се подкрепят семействата, в които има лице с трайно увреждане, в т.ч. деца, в съчетание с професионално развитие на ангажираните с грижи за лицето с трайно увреждане членове на семейството. Очакван ефект е и намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи на хора, нуждаещи се от помощ за обслужване.