възрастни хора
възрастни хора / pixabay.com
Две нови социални услуги разкрива Община Казанлък през 2021 година.

„Асистентска подкрепавключва подкрепа и помощ от асистент за подпомагане ежедневието на потребителите, със следните дейности:
  • самообслужване,
  • движение и придвижване,
  • промяна и поддържане на позицията на тялото,
  • изпълнение на ежедневни и домакински дейности и
  • комуникация.

Потребител на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ може  да бъде всяко лице в надтрудоспособна възраст, в невъзможност за самообслужване, което няма определена по съответния ред степен на намалена работоспособност; деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с увреждания, с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не получават помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

За община Казанлък са предвидени 167  потребители, като средният брой потребители, които ще бъдат обгрижвани от един Личен асистент е тримаНеобходимият брой лични асистенти е 56 човека.

Втората услуга е Център за Настаняване от Семеен Тип за деца и младежи с увреждания с капацитет  15 потребители.  В услугата ще продължат да бъдат обгрижвани и лекувани от досегашния персонал лежащите 9 към момента младежи с множество тежки увреждания, остри и хронични заболявания.
Разкриването на новата услуга стана възможно след като Министерството на здравеопазването предостави на Община Казанлък сграда в североизточната част на двора на ДМСГД  „Мария Луиза“, с. Бузовград.

Действията са предприети във връзка с планираната и провеждана държавна политика на трансформация и активна деинституционализация на всички подобни структури като Специализираната институция за деца с увреждания на територията на община Казанлък  - ДМСГД  /Дом за Медико-Социални Грижи за Деца/  „Мария Луиза“ в с. Бузовград.

На негово място предстои Министерство на здравеопазването да сформира Център за комплексно обслужване /ЦКО/. Там ще получават дневни грижи деца с множество тежки увреждания, остри и хронични заболявания.