домашно насилие
домашно насилие / iStock/Getty Images
746 клиенти са ползвали услугите на центъра за изминалите 17 години
Кризисен център "Самарянска къща", управляван от Сдружение „Самаряни“,  отбелязва своя 17-ти рожден ден. За този период 746 клиенти са ползвали услугите му, като 427 от тях са деца – 368 заради домашно насилие и 27 заради трафик, 32 поради други социални рискове.

Към Приемната са били насочени общо 1485 клиенти; осъществени консултации в рамките на Консултативните линии - 24-часовата телефонна линия (042/ 64 11 11) и онлайн – над 230; проведени терапевтични сесии с деца в рамките на “Терапевтичната програма за деца за справяне с насилие” през 2020 г. - 9 деца и 1 семейство.

Центърът е с капацитет 15 места и е комплекс от краткосрочни социални услуги, чиято основна цел е да се подкрепи процесът на възстановяване на пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация, жени и деца, чрез осигуряването на защитена среда и оказването на професионална помощ.

Предоставят се услуги с настаняване за срок от три месеца, като той може да бъде удължен до половин година, съобразно индивидуалните потребности.

На пострадалите лица  се предоставя защитена среда и подслон, задоволяване на ежедневните базисни потребности, правно консултиране по Закона за защита от домашното насилие (ЗЗДН), социално и психологическо консултиране.
 
Всички предоставяни услуги са обхванати в две основни направления на работа: кризисна интервенция, свързана със справяне с шока, непосредствено след преживяно травматично събитие, и последваща психосоциална подкрепа и консултиране на пострадалите за преодоляване и възстановяване от травмата и подготовка за започване на самостоятелен начин на живот, след приключване ползването на предоставените им услуги.

Към Кризисен център “Самарянска къща” функционират следните звена: “Кризисно настаняване”, “Приемна за подкрепа”, “Консултативни линии“ и “Терапевтични и корекционни програми”.
 
В новия тригодишен период на предоставяне на социалната услуга „Кризисен център “Самарянска къща”, екипът му е заложил на повече възможности за ежедневна подкрепа и застъпничество за хора, преживели насилие с разширяване на звено “Консултативни линии”. Наред с добре познатата денонощна консултативна телефонна линия 042/641111, се предлагат и онлайн консултации в интернет пространството, както се и работи активно за създаване на мрежа от доброволци за подкрепа на хора, пострадали от насилие.
 
Активно се работи и за създаване на Ресурсен мобилен информационен център “НЕнасилие” - с “лаборатория” и “пътуваща библиотека” (РМИЦ), като нов информационен ресурс, който да бъде целогодишно постоянно на разположение на потребители, служители, доброволци и др. заинтересовани страни.