компютър
компютър / iStock/Getty Images
Физическите лица декларират доходи до края на април
До 30 април физическите лица, които имат задължение да декларират доходи получени от наем, хонорари, свободни професии и други, могат да подадат декларацията си по интернет с Е-подпис или ПИК, по пощата с обратна разписка, куриер или в краен случай офис на НАП.
 
От началото на годината до днес в офиса на НАП в Стара Загора са издадени 4200 персонални идентификационни кода. До момента са подадени над 10 400 декларации за доходите на физическите лица, 62 % са подадени с ПИК, 21 % с Е-подпис, 12% в офис на НАП, а останалите по пощата или с куриер.
 
Плащането на данъци и осигуровки се извършва само по банков път.
 
Крайният срок за обявяване на доходите от физическите лица е 30 април, а еднократна възможност за корекция на декларациите е отново 30 септември. От  месец март, предварително попълнените декларации за облагане на доходите на физически лица са достъпни в портала за е-услуги на Националната агенция за приходите. Всеки ползвател на персонален идентификационен код (ПИК) или квалифициран електронен подпис има достъп до вече въведените данни за доходи от трудови правоотношения, граждански договори и хонорари, доходи от наем за имоти, отдадени под наем на юридически лица и субсидии, изплатени на земеделски производители. От март, физическите лица могат да направят справка от сайта на НАП за електронни услуги, за изплатените им доходи (по трудови и извънтрудови правоотношения) от предприятия и самоосигуряващи се лица. Справката е достъпна отново с ПИК или електронен подпис.
 
От тази година отпада задължението към годишната декларация за доходите да се прилагат: служебни бележки по чл.45 от ЗДДФЛ, документи за направените вноски за осигурителен стаж за пенсиониране и копия от валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК, както и декларацията за ползване на данъчно облекчение за деца с увреждане.