пари
пари / dariknews.bg
С 0,1% се величава броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Сливен спрямо юни и към края на септември 2017 г. достигат 37.2 хиляди, съобщиха ог Териториално статистическо бюро Сливен. Спрямо края на второто тримесечие на 2017г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 1.2%, а в частния сектор намаляват с 0.4% . В края на септември 2017 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Сливен са намалели с 3.3%  в сравнение със същия период на предходната година, като в обществения сектор наетите по трудово и служебно правоотношение нарастват с 0.5%, а в частния сектор те намаляват с 4.9%.

През третото тримесечие на 2017 г. средната брутна месечна заплата за областта е намаляла спрямо второто тримесечие с 1.3% и е 780 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 866 лв., а за частния - 745 лева. В сравнение с останалите области на страната през третото тримесечие на 2017 г. област Сливен е на 20-то място по показателя „средна работна заплата”. 

Най-висока средна брутна месечна заплата получават наетите в секторите „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“, „Добивна промишленост“ и „Производство и разпределение на електрическа, и топлинна енергия и на газообразни горива“.