Съдът отмени съкращение на митнически шеф
Съдът отмени съкращение на митнически шеф / DarikNews

Незаконно е отстранен Веселин Георгиев като началник на отдел “Ренгенови системи” към русенската митница, поради съкращаване на длъжността, реши Администратияният съд. С решението се отменя заповедта, с която е прекратено служебното правоотношение с ексмитническия шеф.

Георгиев оспори заповедта с мотивите, че е налице противоречие с материалния закон, несъответствие с целта на нормативния акт и са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила. Оспорващият се аргументира със спецификата на изпълняваните функции, дейности и задачи, свързани с работата с източници на йонизиращи лъчения, опасностите от неправилната им експлоатация, налагането на строг контрол и необходимостта от специални умения на работещите с тях.

Според съдът е нарушена процедурата, уреждаща уволняване/напускане на служител, регламентирана в Правилата за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в Агенция „Митници”.

В хода на делото беше установено, че длъжността, заемана от жалбоподателя, вече не фигурира в длъжностното разписание, в сила от 01.04.2014 г. като нормативно определена позиция. Но според магистратите оспореният административен акт е издаден в несъответствие с целта на закона, което го прави незаконосъобразен и налага неговата отмяна. Липсват и данни, въз основа на които да бъдат установени обективни причини и мотивация за извършената структурна промяна.

От събраните по делото доказателства става ясно, че специализираната апаратура продължава да се използва, а на двама служители от сектор „Оперативен контрол” в отдел „Митническо разузнаване и разследване” са възложени част от функциите за работа с източници на йонизиращи лъчения, изпълнявани до този момент от съкратения служител. Служителите обаче към датата на възлагането им не са имали необходимата професионална квалификация, за придобиването на която е било нужно специализирано обучение, разбра се в хода на делото.

Според Административният съд в Русе, жалбата на Веселин Георгиев е основателна и отменя заповедта като незаконосъобразна, издадена в несъотвествие с целта на закона и в нарушение на основни принципи в административния процес.

Решението може да се обжалва пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.