10 големи пана на кея ще представят идеи за развитието на региона
10 големи пана на кея ще представят идеи за развитието на региона / Дарик Русе, Искра Георгиева, архив

Изложба, на тема „Еврорегион  Русе – Гюргево: 10 модерни перспективи за сближаване“ ще бъде открита на 6 май, от 10.30ч., на Русенския кей. Тя включва 10 пана, които презентират идейни проекти за трансгранично сътрудничество, разработени по проект„Еврорегион  Русе - Гюргево оперативни решения – мастерпланинг за интегрирано управление на възможностите за развитие”. Идеите са събрани и в каталог.

10-те големи инвестиционни проекти, разработени по Програма „Трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013г.“, с влияние върху развитието на целия еврорегион са в сферите икономика, транспорт, енергия, туризъм, недвижими имоти.

1. ИКОНОМИКА

1.1 Мега-площадки (300-400 ха) за мащабно промишлено строителство.С цел осигуряване на ядро за непрестанно проспериращо икономическо развитие, в еврорегиона Русе-Гюргево трябва да се разположи водещо предприятие.

1.2 Трансграничен бизнес инкубатор (трансгранични бизнес инкубатори) за малки предприятия, заети с трансгранични дейности.  В противовес на големите промишлени концерни, малките и средни предприятия (МСП) имат нужда от подкрепата на структурирана програма за помощ, ориентирана към целия регион на Русе и Гюргево и дори за износ.

2. ТРАНСПОРТ

2.1 Нов Дунав мост (заедно с магистрала, минаваща и край двата града). Задължителен елемент за осигуряване на положително развитие на Еврорегиона Русе-Гюргево

2.2 Високоскоростен влак (заедно с ж.п. линия, свързваща двата града).Този международен проект ще има много положително влияние върху Русе и Гюргево, тъй като ще осигури едновременно бърз достъп до важни дестинации (особено до Букурещ).

2.3 Интегрирано решение с градска железница/трамвай за двата града. Транспортният гръбнак трябва да се завърши с мрежи за обществен транспорт.  Съществуващите в Русе и Гюргево ж.п. линии позволяват лесното създаване на такава система.

3. ЕНЕРГИЯ

3.1 Енергийна ефективност /квартали с активна енергия. Пестенето на енергия означава пари.  Подобряването на стандарта на сградите позволява значително намаляване на нуждата от отопление или охлаждане.

3.2 Решения за управление на енергията. Доброто управление на енергията предлага възможност за намаляване на консумацията както в обществения, така и в частния сектор.  На сметта трябва да се гледа като на енергиен ресурс.

4. ТУРИЗЪМ

4.1 Нови туристически информационни центрове  от двете страни на Дунава. Особено тези, които пътуват по Дунава, трябва да бъдат привлечени да останат в региона.Първото впечатление е определящо за създаване на съответно търсене.

4.2 Създаване на зелени зони. Досега на парковете, горите и най-общо на природата се гледаше като на нещо, което да се съзерцава, но не и да се използва.  Трябва да се създават зелени зони като центрове за отдих.

5. НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

5.1 Програма за саниране на градските центрове (заедно с широко обхватни мерки за енергийна ефективност). Привлекателните условия за живот са основен аргумент при избирането на едно място за дом.Вместо да се оставя недвижимата собственост в централните части на градовете в лошо състояние и да се отива към предградията, ревитализацията на градските центрове може да предложи чудесно място за живеене, както и да създаде съществени възможности за работа на строителните фирми.

Друг важен резултат на проекта е инвестиционният профил на региона Русе-Гюргево - промоционален материал, достъпен в интернет, на СDи в хартиен вариант, отпечатан на 5 езика. Изданието съдържа всички ключови аспекти за регионално развитие, дефинирани от мастерплана, както и кратко описание на съвместните инвестиционни проекти.

Проектът „Еврорегион  Русе - Гюргево оперативни решения – мастерпланинг за интегрирано управление на възможностите за развитие” се осъществи за 18 месеца, в периода от февруари 2011 до август 2012 година. Партньори по него са Община Русе и Община Гюргево, като водеща страна е българската.

Общата му стойност е  949 944,49 евро. От тях:

- 84,82% - 805 742,91евро, от Европейския фонд за регионално развитие;

- 13% - принос на двете държави;

- 2,18% - принос на кандидата и партньора.

Целите на проекта са да допринесе за устойчивото развитие на на региона, като създаде необходимата рамка за общо интегрирано развитие. Той цели също да се изгради имиджът и уникалната идентичност на еврорегиона Русе – Гюргево по начин, който го представя пред потенциални инвеститори.

Основният резултат от проекта е стратегическият мастерплан за трансгранично сътрудничество, който осигурява условия за:

- координирано развитие на икономическите предимства на региона Русе-Гюргево,

- провеждане на координирана политика за интегрирана транспортна инфраструктура,

- общо планиране и управление на крайречните зони и местата за отдих,

- сътрудничество при идентифицирането и експлоатацията на възобновяеми енергийни източници,

- развитие на туризма и туристическата инфраструктура и услуги  като трансгранични продукти,

- обмяна на опит за опазване на културното наследство.

 

Сайт на проекта:  http://ergomasterplan.ruse-bg.eu/