/ Окръжен съд-Пловдив
Общият брой на постъпилите дела в Окръжен съд-Пловдив през 2018 г. е 6315, а свършените са  6311 дела. От тях 85 процента са приключили в срок до 3 месеца от образуването им, което е с 3 процента повече в сравнение с предишната година.

ТЕМИДА: Расте броят на исковите дела срещу ЕВН и ВиК

Тези и други данни бяха изнесени от госпожа Антония Роглева - изпълняващ функциите на председател на Окръжен съд, в отчетния  доклад за 2018 г. по време на общо събрание на съдиите. В работата му участваха и председателите на районните съдилища в Пловдив, Карлово, Асеновград и Първомай.

Председателят на Апелативен съд-Пловдив Магдалина Иванова беше специален гост. „Безспорно е, че съдиите от този съдебен район на всички нива продължават да работят качествено и срочно, за което ви поздравявам“, приветства колегите си Иванова.

Отчетен беше съществен ръст на първоинстанционните граждански и търговски дела, както и постоянна тенденция за последните няколко години на усложняване от правна и фактическа страна на почти всички видове дела от компетенцията на съда.  

Обучават съдебните заседатели към Районния съд с мандат 2019-2023 г.

"Окръжен съд остава един от най-натоварените съдилища в страната о
т това ниво по брой на постъпили и свършени дела по показател действителна натовареност на съдиите“, посочи Роглева.

Акцент в доклада беше поставен на проблемите, свързани с кадровото обезпечаване  на съда, тъй като през отчетния период съдът е работил с намален състав поради командироване на съдии, както и поради ползване на продължителен отпуск за отлеждане на дете и по болест.

Кадровият проблем беше посочен като най-съществен и по отношение на четирите районни съдилища от съдебния район на Окръжен съд.