Съветниците заседават извънредно в понеделник
Съветниците заседават извънредно в понеделник / archive.dariknews

На 9 декември 2013 г. - понеделник, от 17:00 часа в Актовата зала на Община Плевен ще се проведе извънредна сесия на Общински съвет - Плевен, на която ще бъдат разгледани две точки, включени в дневния ред.

По първата точка ще бъде разгледано предложение относно одобряване на окончателния вариант на „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Плевен" по проект „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Плевен", договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, финансиран по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие" от Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г.

Втората точка от дневния е свързана с разглеждане на предложение относно изменение и допълнение на решение на Общински съвет Плевен от 31 октомври 2013 г. във връзка с увеличаване капитала на „Тролейбусен транспорт" ЕООД чрез внасяне на парична вноска.
Вносител на двете предложения е арх.Трифон Иванов - вр.и.д. кмет на Община Плевен.