Преброиха водолюбивите птици на територията на РИОСВ-Плевен
Преброиха водолюбивите птици на територията на РИОСВ-Плевен / dariknews.archive

39-то по ред среднозимно преброяване на водолюбиви птици на територията на Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ - Плевен бе проведено в периода от 16 до 18 януари 2015 година.То бе осъществено със съвместното участие на представители на Българска орнитологична централа към Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при Българска академия на науките, Българско дружество за защита на птиците и експерти от РИОСВ - Плевен.

Обходени са влажни зони в областите Плевен и Ловеч като язовирите Горни-Дъбник, Телиш Еница, Александрово, Каменец, Тотлебен, блата, рибарници, както и над 30 точки по поречията на реките Искър, Вит, Осъм и Дунав. Установено е, че някои от водоемите са напълно, а други частично замръзнали.

Експертите са наблюдавали екземпляри от различни видове водолюбиви птици: зеленоглава патица, шилоопашатата патица, голям корморан, малък корморан, голям гмурец, малък гмурец, жълтокрака чайка, зимно бърне, речна чайка, лиска, зеленонога водна кокошка, голяма бяла чапла, сива чапла, ням лебед, качулата потапница, кафявоглава потапница, малък нирец, звънарка и др. На една от точките на наблюдение по река Дунав са установени около 500 малки корморана, събиращи се за нощувка на остров в реката, а при язовир Горни Дъбник са преброени над 4000 зеленоглави патици и над 1300 лиски.

Установени са и други видове птици като обикновен мишелов, голям синигер, син синигер, сива сврачка, щиглец, зеленика, зелен кълвач, кос, хвойнов дрозд, черешарка.

Броят на видовете птици и числеността на екземплярите, които са наблюдавани по време на преброяването са приблизително същите като през предходните години.

Предстои данните от преброяването да бъдат изпратени към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие, където след анализ може да се определят популациите на водолюбивите птици и състоянието на местата, където те зимуват на територията на цялата страна.