ОИК-Плевен разяснява кой има право да гласува и къде
ОИК-Плевен разяснява кой има право да гласува и къде / Sofia Photo Agency архив

Общинската избирателна комисия Плевен ще предоставя информация на избирателите по въпроси, които биха възникнали в предстоящите избори. Това съобщи Румен Цачев, председател на комисията.

Право да избират общински съветници и кметове имат всички лица, които отговарят на общите изисквания на закона, не са лишени от избирателно право и имат постоянен адрес на територията на съответното населено място към дата четири месеца преди датата на провеждане на изборите, а именно до 22 юни 2011 г. включително. Тези избиратели се включват в част I на избирателния списък за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове. Желателно е избирателите да проверят предварително включени ли са в списъка. Това могат да направят на мястото, където са изложени списъците (в района на избирателната секция), в интернет страницата на община Плевен или ГРАО, чрез ОИК и по др. начини. В случай, че избирател не е вписан в списъка, може да изясни причината за това чрез общинската администрация или кмета на кметството, при избор за кмет на кметство. За целта попълва писмено заявление по образец в срок до 15 октомври 2011 г.

При произвеждане на избори за общински съветници и кметове удостоверения за гласуване на друго място не се издават. Избирател, който има постоянен адрес извън община Плевен, но живее и е регистрирал настоящ адрес в община Плевен, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. За целта избирателят подава искане по образец пред общинската администрация в срок до 8 октомври 2011 г. Изискването е настоящият адрес да е регистриран до 22 юни 2011 г. включително. Тогава това лице ще бъде включено в част I на избирателния списък и ще може да гласува по настоящ адрес. Ако избирателят не пожелае да бъде включен в избирателния списък по настоящ адрес, той има право да гласува по адресната си регистрация по постоянен адрес.

Когато избирателят притежава лична карта, издадена след 22 юни 2011 г., но има адресна регистрация (постоянен или настоящ адрес), предхождаща тази дата и е включен в избирателния списък част I, той се допуска да гласува.

Когато е направено искане за снабдяване с нова лична карта и срокът за получаването й е след датата на изборите, съответното РУ на полицията издава удостоверение за издаване на лични документи със забележка и снимка на избирателя. Снимката се разпечатва от информационната система на Националния регистър "Български документи за самоличност". По същия начин се процедира и в случаите на загубена, открадната и унищожена лична карта (личен зелен паспорт) или с изтекъл срок.

Избирателите, намиращи се в болници, родилни домове, санаториуми, домове за стари хора и др. социални заведения, имат право да гласуват там в изборите за общински съветници и кметове, ако местонахождението на съответното заведение или дом е на територията на общината, съответно кметството, където този избирател има адресна регистрация по постоянен адрес към 22 юни 2011 г. включително. Това правило се отнася и за лицата, намиращи се в места за задържане и изтърпяване на наказание лишаване от свобода.

При провеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката избирател, който е ученик или студент - редовно обучение, може да гласува в избирателна секция по избор в населеното място, където се обучава, когато то е различно от населеното място по постоянен адрес. Необходимо е лицето да представи надлежно заверена от учебното заведение за съответната година ученическа книжка или за съответни семестър студентска книжка.