/ Милена Павлова/МОСВ
Това са природните забележителности - „Цочов вир“ и „Лилов вир“
Министърът на околната среда и водите Юлиян Попов издаде заповеди за обявяване на две нови защитени територии в категорията „природна забележителност“ - „Цочов вир“ и „Лилов вир“ в землището на село Карлуково, община Луковит, област Ловеч, съобщиха от МОСВ.

Милена Павлова/МОСВ

Милена Павлова/МОСВ

Природна забележителност „Цочов вир“ - с площ 9,017 дка и природна забележителност „Лилов вир“ - с площ 12,404 дка са обявени по предложение на Сдружение „Асоциация наука за природата“ с цел опазване на две карстови езера, които се отличават с уникалност и естествена красота.

Милена Павлова/МОСВ

В природните забележителности се забраняват дейности, които могат да доведат до унищожаването на двете карстови езера и прилежащия им ландшафт, изменение на техния естествен облик, като например: промяна на предназначението и начина на трайно ползване на имотите; строителство и поставяне на преместваеми обекти; внасяне на неприсъщи за района растителни и животински видове; влизане, преминаване и паркиране на моторни превозни средства; търсене, проучване и добив на подземни богатства; увреждане, унищожаване и изнасяне на карстови образувания; депониране и временно съхранение на отпадъци; отводняване на територията на природните забележителности и други. 

Милена Павлова/МОСВ

Предстои обнародване на двете заповеди в "Държавен вестник".