библиотека Кюстендил
библиотека Кюстендил
Регионална библиотека Кюстендил отбелязва два забележителни юбилея тази година– 60 години от обявяването й за регионален културен институт и 150 години от началото на библиотечното дело в града.
Годишнините ще отбележат с провеждането на Кръгла маса с участието на академичния състав на Катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика” при Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, представители на регионалните културни институти в Кюстендил, представители на регионални библиотеки в страната.
Темата на Кръглата маса е: „Регионални културни политики за опазване на книжовно-документалното наследство в институциите на паметта – библиотеки, архиви, музеи”.
Начало 13.00 ч. Конферентна зала на Парк хотел „Кюстендил” на 21 октомври.