/ Live.Varna.bg
Община Кюстендил продължава да изпълнява проект "Приеми ме 2015". в партньорство с Агенцията за социално подпомагане. Целта е да се затвърди предоставянето на услугата "Приемна грижа" на местно ниво като алтернативна форма за отглеждане на деца в риск в семейна среда.

Към настоящия момент в община Кюстендил има 35 утвърдени професионални приемни семейства, като в 27 от тях са настанени 33 деца, от които 7 с увреждания. Настанените деца на възраст от 0 до 3 години са 11. Най-голям е броят на децата на възраст 6-14 години, които са 16.

Социалните работници от Областния екип по приемна грижа отговарят за всички кандидати и приемни семейства на територията на община Кюстендил, както и за тези от общините Бобов дол, Дупница и Кочериново.

„Център за услуги за ранно детско развитие” търси педиатър и кинезитерапевт

На територията на община Дупница има 10 професионални приемни семейства като в 8 от тях има настанени 9 деца. На територията на община Бобов дол има две професионални приемни семейства с настанено по едно дете. Община Кочериново разполага с четири професионални приемни семейства, като само в едно от тях има настанено дете. На територията на четирите общини приемните семейства към момента са 51, с 45 настанени деца в 38 семейства.

През месеците декември 2017г. и януари 2018г. са осиновени две деца, едно е реинтегрирано в биологичното семейство, а едно дете е настанено в приемно семейство.

Потребностите за областта от набиране на нови приемни семейства и планираните брой и вид приемни семейства са съобразени с приетите общински програми за закрила на детето за 2017 г., респективно с потребностите на общините от развитието на приемната грижа.

Община Кюстендил продължава услугата Личен асистент и през 2018 г.

На територията на община Кюстендил е идентифицирана потребност от допълнителен брой приемни семейства за: деца с увреждане-3 бр., деца над 12 г. -3 бр., деца с проблеми в поведението-3 бр. и доброволни приемни семейства - 3 бр.

За община Дупница е необходимо е да бъдат утвърдени 10 семейства с профил на децата от 10 до 16 г. Също така е необходимо да бъдат утвърдени и поне 3 (три) професионални приемни семейства с профил на децата от 0 до 3 годишна възраст. За община Бобошево планирания брой е 2 приемни семейства (1 доброволно и 1 професионално).

За община Кочериново в общинската програма са заложени 2 броя приемни семейства. Към момента на територията на област Кюстендил няма подадени Заявления на кандидати за приемни семейства.
 
Адресът на областния екип по приемна грижа е: гр. Кюстендил, ул. Яворов 6, Общинска поликлиника, каб.220. Социалните работници от екипа, с изнесено работно място в Дупница, може да намерите на адрес: гр. Дупница, ул. Солун 4, каб. 12.
 
Община Кюстендил