процент
процент / dariknews.bg
Жилищният фонд в област Кюстендил се състои от 58 225 сгради или с 13 повече в сравнение с 2016 година, към 31.12.2017 г., информират от отдел "Статистически изследвания - Кюстендил на "ТСБ - Югозапад".
Жилищата в тях са 86 806. В градовете се намират 53.0% от всички жилища в областта, а в селата - 47.0%.

Стоманобетонните и панелните сгради са 1 295 с 12 528 жилища в тях, тухлените - 48939 с 66 210 жилища, а 8 068 жилища се намират в 7 991 сгради с друга конструкция. В градовете 25.7% от жилищата се намират в стоманобетонни и панелни, 72.8% - в тухлени и 1.5% в други сгради. В селата 80.2% от жилищата се намират в тухлени сгради, 18.1% - в други сгради (камък, сурови тухли, дърво и други материали) и само 1.7% в стоманобетонни и панелни сгради.
Преобладаващата част от жилищата са с две и три стаи - 66.5% от всички жилища в областта, следвани от жилищата с четири стаи - 15.1%, жилищата с пет и повече стаи-11.1%, а едностайните са 7.3%.

Както в градовете, така и в селата, най-висок е относителният дял на жилищата с две и три стаи, съответно 69.6 и 63.1%. По-голямата част от всички едностайни жилища са в градовете - 67.3%, а многостайните с четири и повече стаи (57.2%).

В област Кюстендил най-голям е относителният дял на жилищата, построени в периода 1971-1980 г. -20.6%, а най-нисък след 2011 г. - 0.5% За периода 1961-2017 г. броят на жилищата в градовете е с 1.7 пъти повече в сравнение с този в селата.

Осигуреността с жилища на 1000 души от населението в областта е 717 при средно за страната 561. Най-много жилища на 1000 души от населението са регистрирани в общините Трекляно-2909 и Невестино- 2408, а най-малко в общините Сапарева баня-551 и Дупница – 599.

Жилищата в област Кюстендил се обитават средно от 1.4 лица, като при жилищата в градовете показателят е 1.8 лица, а в селата - 0.9. Най-висок среден брой лица на едно жилище през 2017 г. е регистриран в общините Сапарева баня - 1.8 и Дупница - 1.7, а най-нисък в общините Невестино и Трекляно, съответно 0.4 и 0.3.

Общата полезна площ на жилищата към 31.12.2017 г. в област Кюстендил е 6 278 хил. кв. м., от която 4811 хил. кв. м. са жилищна площ. На човек от населението в областта полезната площ е 51.8 кв. м., като най-голяма е в общините Трекляно и Невестино, съответно 176.3 и 137.2 кв. м., а най-малка в община Сапарева баня - 42.3 кв. метра.

Към 31.12.2017 г. 71.8% от всички жилища в област Кюстендил се намират в едноетажни и двуетажни сгради. Относителният дял на жилищата в шест и повече етажни сгради е 14.6%.
Преобладаващата част от жилищата 85194 (98.1%) е частна, а само 1 284 жилища (1.5%) са държавна или общинска собственост.

Над една пета от жилищата в област Кюстендил (17 581) имат висока степен на благоустроеност - освен електричество, водопровод и канализация, имат изградена инсталация за отопление. Само 0.3% от жилищата в областта нямат електричество, водопровод и канализация, като 77.9% от неблагоустроените.
НСИ