210 нарушния за първото полугодие на територията на РДГ- Кюстендил
210 нарушния за първото полугодие на територията на РДГ- Кюстендил / Дарик,архив
 
През годината в РДГ Кюстендил са разгледани и проверени  45 бр.жалби, сигнали и заявления за извършвани незаконни дейности в горските територии в обхвата на двете области Кюстендил и Перник. От тях голяма част са за разрушени черни пътища, следствие на извършвания извоз с товарни автомобили на добита дървесина. Останалите получени жалби и сигнали в по-голямата си част са за извършени неправомерни сечи във възстановени гори на физически лица, възражения по изведени сечи от наследници на гори без пълномощно от останалите правоимащи и др.  
      При данни за престъпление, преписките са изпращани за разглеждане по компетентност до Районна прокуратура. Към момента от отдела по стопанисване до прокуратурата са изпратени 8 преписки.